Pa lăng cáp điện tự xoay

Là một sản phẩm đặc biệt của Stahl Cranesystems.
Loại palăng có hai mỏ móc, khung pa lăng thể tự quay để chỉnh hướng sản phẩm.Được dùng trong trường hợp con người không tiếp cận được sản phẩm vì kích thước lớn hoặc tính chất độc hại.

0942633979