Cầu trục quay

Cầu trục quay một hệ cẩu có hệ khung kiểu cần trục. Cầu trục quay bao gồm một pa lăng chạy trên dầm chính thường được gọi là cần. Cần trục được gắn trên đỉnh một trụ và có thể quay được. Nó thường được sử dụng để phục vụ cho những máy gia công cơ khí nhỏ.

0942633979